யாரை நம்புவது? யாரை ஒதுக்குவது?

இதற்கு பதில் சொல்வது சிரமம்தான்

மனிதர்களை நம்பலாமா?

மனிதர்கள் பெரிய ஞானிகள் இல்லை. அவர்களுடைய சொல், செயல்கள் மாறிக் கொண்டே இருக்கும்.

நாம் நினைப்பது போல மற்றவர் இல்லாதபோது நமக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படும். சில நேரங்களில் உதவுபவர்கள் சில சமயங்களில் எதிரிகளாவதும் உண்டு.

மனிதர்களை நம்பாமல் விடலாமா?

மனிதர்களை நம்ப முடியாது என்ற மன நிலையில் மற்றவர்களை ஒதுக்கினால் இவ்வுலகத்தில் எல்லாவற்றையும் இழக்க நேரிடும்.

பொதுவாக புத்திசாலிகள் யாரையும் நம்பி ஏமாறுவதில்லை.

பிறரை நம்பாமல் இருப்பதும் இல்லை. அவர்கள் தம் கடமைகளை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய முழுபலத்தை உபயோகித்து செயல் பட்டால் தான் உயர்வது மட்டுமில்லாமல் மற்றவர்களையும் உயர்த்தும் ஆற்றல் பெறுவார்கள்.