அதிகாலையில் எழ வேண்டும்

இரவிலும் தேவையான வேலைகளை செய்து முடிக்க வேண்டும்

தொலைக்காட்சி பார்க்கும் நேரத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.

ஓய்வு நேரத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.

இதுவரை செய்யாத அளவிற்கு அதிகமாக வேலை செய்ய வேண்டும்.

யாரும் கவனிக்காத போதும் சரியாக செய்ய வேண்டும்.

வாழ்க்கையே இதில்தான் என்பதைப் போல செய்ய வேண்டும்.

செய்யும் வேலையை ரசித்து செய்ய வேண்டும்.