வாழத் தெரியாமல் பிறக்கிறார்கள்

வாழத் தெரியாமல் வாழ்கிறார்கள்

வாழத் தெரியாமலேயே இறக்கிறார்கள்

இதைப் பலராலும் ஏற்க முடியாது.

ஏதாவது ஒரு துறையில் திறமைசாலி என்பதால் எல்லாமே தெரியும் என்று எண்ணுவதுதான் மனித இயல்பு.

தனக்கு தெரியாது என்பதே தெரியாதது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட பரிதாபம்.