– ரணமில்லாத மகிழ்ச்சி

– தன்னைத் தெய்வம் என்றும்  வரம் தருகிறேன் என்றும் சொல்லிக் கொள்ளுதல்.

– வசதிக்கும் சக்திக்கும் மீறி அளவிட முடியாத அளவிற்கு ஆடம்பரம் செய்தல்

– மகிழ்ச்சி போதையிலே எப்போதும் இருத்தல்

– உறக்கம் குறைதல்

– பேசிக்கொண்டே இருத்தல்

– பாடிக்கொண்டே இருத்தல் (பாடத் தெரியாமல்)

– ஒரு விஷயம் பேசும்போதே அடுத்த விஷயத்திற்கு     தாவுதல்.

– கவனம் சிதறுதல்

– தன்னிலை உணராமை

– வேலை செய்ய முடியாமல் அக்கறை இல்லாமல்      இருப்பது

– பிறர் அறிவுரை சொன்னால் அலட்சியப் .படுத்துதல்

– தூக்கம் வந்தாலும் அதைப்பற்றிய செயல்பாடு இல்லாமல் இருத்தல்.

போன்ற மனநிலை அதீத மகிழ்ச்சி நோயாகும்.

உடலுறவு சம்பந்தப்பட்ட மனநோய்கள்:

–  உடலுறவில் குறை

–  உடலுறவில் ஆர்வம் குறைவு

–  உடலுறவில் ஆற்றல் குறைவு

–  உடலுறவின் உச்சக்கட்ட குறை

–  உடலுறவின்போது வலி.

உணவு சம்பந்தப்பட்ட மனநோய்கள்

–  அதிக உணவு உட்கொள்ளுதல்

–  உணவு உட்கொள்ளாமை

உறக்கம் சம்பந்தப்பட்ட மனநோய்கள்

–  உறக்கம் குறைதல்

–  உறக்கமற்ற நிலை

–  உறக்கம் மிக அதிகம்

–  உறக்கத்தில் நடப்பது

–  உறக்க கனவுகளுக்கு அஞ்சுதல்

வளரும் பருவத்தில் மனநோய்கள்

–  படிப்பில் குறைபாடு

–  செயலில் குறைபாடு

–  பேச்சில் குறைபாடு

–  கவனக் குறைபாடு

–  உணவு பழக்க  கோளாறு

–  மலம், சிறுநீர் கழிப்பதில் கோளாறு