• வேண்டியவர்களே வித்தியாசமாக நடந்து கொள்வார்களா?

ஆம். சில சமயங்களில்

  • மனிதன் திட்டமிட்டு செய்கின்ற விஷயங்கள் சரியாக நடக்குமா?

சில சமயங்களில் தவறாகவும் நடக்கும்.

  • மனிதனைச் சுற்றி நடக்கின்ற எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியுமா?

முடியாது.

  • வாழ்க்கையில் ஒரே மாதிரியான செயல்கள் நடக்குமா?

ஏற்றம் இறக்கம் தவிர்க்க முடியாதது.

  • மாறிக்கொண்டே இருக்கும் உலகில் மனிதன் செய்ய வேண்டியது என்ன?

மாற்றவேண்டியதை மாற்ற வேண்டும்.

  • மாற்றமுடியாத விஷயங்கள் நடந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

முழு மனதோடு ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.