மனச்சிதைவு : உண்மை விபரம்

மனச்சிதைவு என்பது என்ன?

மனச்சிதைவு என்பது ஒரு நாட்பட்ட, தீவிரமான மற்றும் செயலிழக்கச் செய்யும் மனம் சார்ந்த கோளாறு.

இது ஒருவர் புரிந்துகொள்வதில், உணர்தலில் சுவைகளில் மற்றும் நுகர்வதில் மாற்றங்களுக்கு காரணமாகலாம். நோயாளிகள் சமூகத்திலிருந்து விலகி இருப்பார்கள். சில சமயங்களில், அவர்கள் குழப்பமுடையவர் களாக இருப்பார்கள்.

இந்த நோய் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் எதிர்மறை விளைவை உண்டாக்குகிறது. மற்றும் ஒருவருடைய தெளிவாக சிந்திக்கும் திறனை, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதில், முடிவுகளை எடுப்பதில் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மற்றவற்றில் எதிரான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மனச்சிதைவின் சிகிச்சைக்காக வெவ்வேறுவகை மனக்குழப்பநீக்கி மருந்துகள் கிடைக்கின்றன.

இந்த மருந்துகளுடன் சேர்த்து, மனச்சிதைவின் சிகிச்சைக்காக சமூக உளவியல்சார் சிகிச்சையும் பயன்படுத்தப் படுகிறது.